Blog

Welcome to my blog

અવશેષ

ગાદલાં પરચડાવેલાજૂની સાડીઓનાગલેફમાએબાળપણમાંલડાવેલા લાડનામૂક સાક્ષી

દંભ

શ્વાનયુગલનેમૈથુનરત જોતાંજઉગામેલી લાકડીદઝાડતી રહીમારી પીઠનેઆખી રાત.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.